Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem, który zawiera zasady korzystania z Serwisu Internetowego MINECOMET. Pamiętaj, że zakup minerałów, kamieni, biżuterii oraz innych produktów lub aktywność w jakiejkolwiek części serwisu oznacza Twoją akceptację niniejszego Regulaminu w całości.

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania z całego Serwisu Internetowego MINECOMET znajdującego się pod domeną www.minecomet.pl, należącego do firmy MINECOMET z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Honoraty 42/25. Określa także ogólne warunki zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod w/w domeną.
 2. Zawartość Serwisu Internetowego MINECOMET – jego struktura, wzorce, formularze, grafika, animacje, filmy, logotyp firmy i marki, treści i artykuły merytoryczne, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe stanowią własność firmy MINECOMET oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.).
 3. Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo firmy są znakami towarowymi będącymi prawną własnością firmy MINECOMET.
 4. Żadna część merytoryczna czy graficzna (artykuły, treści, formularze, zdjęcia, grafika, animacje, filmy) nie może być rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez pisemnej zgody właściciela MINECOMET.
 5. Warunkiem korzystania z serwisu MINECOMET, w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych, jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania.
 6. Użytkownik akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez Rejestrację w serwisie www.minecomet.pl lub/i złożenie zamówienia.
 7. Z serwisu MINECOMET w szczególności z prawa do zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zarejestrowana w serwisie MINECOMET.
 8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem www.minecomet.pl oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach Serwisu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu Internetowego, Sklepu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez MINECOMET, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 10. MINECOMET oświadcza iż nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła do Serwisu Internetowego.

§ 2 DEFINICJE

 1. MINECOMET – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nierejestrowaną, reprezentująca i zarządzająca firmą MINECOMET z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Honoraty 42/25.
 2. Sklep internetowy – sklep znajdujący się na stronach serwisu internetowego pod domeną www.minecomet.pl i należący do firmy MINECOMET.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu internetowego MINECOMET.
 4. Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie internetowym MINECOMET, posiada swój własny login i hasło oraz dostęp do wszystkich interaktywnych opcji.
 5. Klient – Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, który złożył zamówienie (lub ma taki zamiar) w serwisie internetowym MINECOMET.
 6. Produkt – oznacza przedmioty (minerały, metale, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, surowce, biżuterię oraz akcesoria), oferowane przez MINECOMET za pośrednictwem Sklepu internetowego mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a MINECOMET.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Sklepu Internetowego.
 10. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 11. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 12. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez MINECOMET, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub MINECOMET przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 3 REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez MINECOMET w Serwisie Internetowym i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do MINECOMET poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres e-mail (podany w formularzu rejestracyjnym) potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 5. MINECOMET nie ponosi odpowiedzialności jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia Rejestracji drogą elektroniczną na adres poczty podany w formularzu rejestracyjnym. Przyczyną nie otrzymania przez Klienta potwierdzenia Rejestracji mogą być:

            a) błędnie wprowadzony adres poczty elektronicznej;

            b) konfiguracja i ustawienia filtrów na poczcie Klienta, blokujące otrzymanie potwierdzenia;

            c) automatyczne przeniesienie potwierdzenia Rejestracji do folderu SPAM który może znajdować się na adresie poczty Klienta;

            d) przyczyny techniczne lub inne niezależne od MINECOMET.

  Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia Rejestracji, może ponownie wypełnić formularz rejestracyjny poprzez Serwis Internetowy MINECOMET, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wprowadzonego adresu poczty elektronicznej, sprawdzeniu i odpowiedniej konfiguracji filtrów oraz sprawdzenia folderu SPAM na poczcie elektronicznej Klienta jeśli takowa istnieje. W przypadku dalszych problemów Klient może skontaktować się z MINECOMET za pośrednictwem formularza kontaktowego https://minecomet.pl/kontakt.

§ 4 PRODUKTY

 1. Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.
 2. Każdy produkt ma swój szczegółowy opis (np. waga, wymiary, właściwości fizyko-chemiczne, pochodzenie), który znajduje się na stronach Sklepu Internetowego. Dodatkowe informacje na temat Produktów znajdują się w zakładce Właściwości Kamieni. Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w serwisie MINECOMET.
 3. W ofercie MINECOMET znajdują się produkty:
  a. Produkty unikatowe – np. pojedyncze egzemplarze naturalnych bryłek minerałów i kamieni, każdy jest niepowtarzalny i nigdy nie ma identycznego (zawsze różnią się jakimś detalem).
  b. Produkty rzadkie (w niewielkich seriach) – egzemplarze od kilku do kilkunastu sztuk,
  c. Produkty seryjne – egzemplarze w kilkudziesięciu i więcej sztukach.
  d. Produkty dodatkowe objęte ceną zakupu produktów wymienionych w pkt. 3a, 3b i 3c – dla Klientów nowych oraz uczestniczących w programie lojalnościowym.
  e. Produkty na zamówienie – produkty na specjalne zamówienie Klienta.
 4. Zdjęcia wszystkich produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów i odwzorowania ich rzeczywistego wyglądu – w szczególności kształtów, kolorów, wzoru i formy. Zdjęcia są zatem integralną częścią opisu produktu. Ewentualne różnice pomiędzy zdjęciem, a rzeczywistym produktem mogą wynikać z indywidualnych ustawień każdego z komputerów (np. kolor towaru, proporcje i wielkość produktu może być różna na różnych monitorach) i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
 5. Wszystkie wzory biżuterii artystycznej przedstawionej na stronach Serwisu Internetowego www.minecomet.pl są własnością firmy MINECOMET i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie.
 6. Wszystkie wzory biżuterii artystycznej MINECOMET podlegają ochronie prawa autorskiego.

§ 5 CENY

 1. Ceny wszystkich produktów MINECOMET podawane są w polskiej walucie (złoty polski – PLN), są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. MINECOMET ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 3. Ceny każdego produktu są wiążące dla Klienta w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia. MINECOMET nie ponosi odpowiedzialności jeśli Klient nie otrzyma wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów od niego niezależnych, np. podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Klienta TWOJE ZAMÓWIENIA w Sklepie internetowym.
 4. Produkty dodatkowe są możliwe do nabycia dla Klientów nowych (pierwszy raz dokonujących zakupu w Sklepie internetowym) bądź Klientów, których suma wszystkich zamówień wyniosła minimum 2000 PLN brutto (sumowane są wszystkie zakupy, których dokonał Klient od momentu pierwszego zamówienia w MINECOMET).

§ 6 ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronach www.minecomet.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. MINECOMET nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy, gdzie znajduje się wyłącznie biuro i pracownia.
 2. Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy przesłanych przez Klienta na konto MINECOMET, w dniu roboczym od 9:00 – 17:00 (tj. pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i wynosi do 48 godzin. Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do MINECOMET w dniu świątecznym lub po godz. 17:00, zostanie ono zrealizowane w pierwszym, najbliższym dniu roboczym.
 3. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty MINECOMET w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Produkty, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktów do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym Produktem prezentowanym na stronie Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Twój koszyk” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do MINECOMET, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do MINECOMET, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty oraz kosztach wysyłki, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie MINECOMET przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, MINECOMET przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, MINECOMET przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem MINECOMET o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 7 ZMIANA LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, MINECOMET zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, MINECOMET odeśle, tak szybko, jak będzie to możliwe, pieniądze Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana.
 2. Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, aż otrzyma e-mail z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres.
 3. Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie pisemnej – tj. w formie e-maila wysłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@minecomet.pl.
 4. Zamówienia nie można zmienić lub wycofać w przypadku Produktów na indywidualne zamówienie Klienta.

§ 8 PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Wysyłki i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

  a) przelew bankowy na rachunek bankowy MINECOMET (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez MINECOMET potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy: MINECOMET, ul. Honoraty 42/25, 43-100 Tychy, nr konta: 21 1020 5558 0000 8002 3117 8768);

 3. Nie jest możliwe wysłanie zamówienia przez MINECOMET bez jego wcześniejszego opłacenia.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 8 ust. 4, MINECOMET może odstąpić od Umowy sprzedaży. Klient otrzyma na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 1. MINECOMET realizuje zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe MINECOMET. Klient informowany jest o tym fakcie drogą e-mailową.
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym MINECOMET (tj. w dniu roboczym od pn. – pt., od godz. 9:00 – 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i wynosi do 48 godzin. Jeśli potwierdzenie płatności dotarło po godz. 17:00 lub w dniu świątecznym – czas realizacji liczony jest od pierwszego, najbliższego dnia roboczego.
 3. Czas realizacji jest to czas liczony w dniach roboczych potrzebny na fizyczne wykonanie produktu (jeśli nie jest on w pełni gotowy) lub przygotowanie go do wysyłki i jej nadanie/wysyłka.
 4. MINECOMET wystawia fakturę lub rachunek na żądanie Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres co najmniej 2 lat od daty zakupu.
 6. O dokonaniu przez MINECOMET wysyłki zamówionych produktów, Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową.
 7. Jeśli złożone zostało zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji – zostaną one zrealizowane i wysłane według najdłuższego czasu realizacji, łącznie w jednej przesyłce.

§ 10 PRZESYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. MINECOMET realizuje wysyłkę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. O nadaniu przesyłki przez MINECOMET zamówionych produktów, Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową.
 3. Paczka kurierska – przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od dnia jej nadania, czyli jest to czas potrzebny kurierowi na dostarczenie przesyłki do Twojego domu lub pracy.
 4. List polecony priorytetowy – przewidywany termin dostawy to następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00.
 5. List polecony ekonomiczny – przewidywany termin dostawy to trzy dni robocze po dniu nadania.
 6. Paczkomat – przewidywany czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze od dnia jej nadania.
 7. Czas dostawy nie jest wliczony do terminu realizacji.
 8. Kurier doręcza przesyłkę w dniu roboczym tj. od pn. do pt. w godz. 9:00-18:00. Jeżeli Kurier nie zastanie Adresata pod wskazanym adresem dostawy, pozostawi awizo lub skontaktuje się telefonicznie (stąd konieczność podawania telefonu komórkowego w formularzu zamówienia) w celu ustalenia dostawy w innym dniu o konkretnej godzinie.
 9. MINECOMET nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy przez Pocztę Polską, Inpost bądź firmę kurierską.
 10. MINECOMET nie może zagwarantować, iż nastąpi telefoniczny kontakt ze strony kuriera w momencie, gdy nie zastanie Adresata pod wskazanym w formularzu adresem. Za umówienie się bezpośrednio z Klientem na konkretny dzień i godzinę odbioru przesyłki oraz ewentualne opóźnienia w jej doręczeniu odpowiedzialny jest kurier.
 11. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpostu lub firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

§ 11 KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt transportu przesyłki z zamówionymi produktami MINECOMET doliczany jest do wartości zamówienia i pokrywany przez Klienta.
 2. Klient może wybrać następujące formy wysyłki:
  a) List polecony ekonomiczny = 14 PLN
  b) List polecony priorytetowy = 16 PLN
  c) Paczkomat = 16 PLN (opcja chwilowo niedostępna)
  d) Paczka kurierska = 20 PLN
 3. W przypadku ponownego wysłania zamówienia, będzie ponownie pobrana zapłata za koszt przesyłki zgodnie z cennikiem o którym mowa w § 11 ust. 2.

§ 12 ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. W czasie odbioru przesyłki kurierskiej Klient przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki z zamówionymi produktami MINECOMET.
 2. Zamówione produkty powinny być zapakowane w kopertę bąbelkową, folię bąbelkową lub tekturowe pudełko wypełnione specjalnym, foliowym wypełnieniem zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie transportu. Czasami przesyłka opakowana jest dodatkowo w firmową kopertę kurierską.
 3. Nawet jeśli przesyłka dotarła do Klienta w stanie nienaruszonym, jest on zobowiązany do jej otworzenia w obecności kuriera. W środku koperty/pudełka powinny znajdować się zamówione przez Klienta produkty w nienaruszonym stanie.
 4. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości Klienta: opakowanie jest uszkodzone lub naruszone poprzez otwarcie, zawartość przesyłki jest uszkodzona bądź niezgodna z zamówieniem – należy kategorycznie nie przyjmować doręczonej przesyłki. Natychmiast, w obecności doręczyciela należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie – tj. w dniu dostawy – skontaktować się z MINECOMET  poprzez formularz kontaktowy www.minecomet.pl/kontakt drogą elektroniczną opisując zaistniałą sytuację.
 5. Gdy kontakt ze strony Klienta nie nastąpi w dniu dostawy, uznaje się, że zawartość przesyłki została dostarczona zgodnie z umową.
 6. Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności kuriera stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji.
 7. Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia – ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru.
 8. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki, a zamówione produkty wrócą do MINECOMET, uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zwrotu produktów przez MINECOMET, Klient otrzyma zwrot pieniędzy (za zamówione, ale nieodebrane produkty) na konto z którego została dokonana płatność. Koszty wysyłki nie są zwracane.
 9. W przypadku nieodebrania przesyłki (zamówionego towaru) opisanego w § 12 ust. 8, MINECOMET może obciążyć Klienta kosztami zwrotu przesyłki do sklepu internetowego.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 3. Zwrotowi podlega towar jedynie nie używany przez Kupującego. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów przymierzania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad.
 4. Chcąc zwrócić zamówione produkty, należy poinformować nas o tym wysyłając w tej sprawie e-mail na adres sklep@minecomet.pl oraz pobrać formularz zwrotu towaru.
 5. Wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru należy odesłać wraz z zwracanym towarem oraz rachunkiem/fakturą (jeśli dotyczy) na adres: Dariusz Janik, MINECOMET, ul. Honoraty 42/25, 43-100 Tychy, z dopiskiem ZWROT.
 6. Przesyłka, w której znajdują się zwracane, reklamowane lub wymieniane produkty, musi zawierać odpowiednie zabezpieczenia transportowe (styropian, foliowe bąbelkowe lub odpowiednie opakowanie chroniące produkty przed zniszczeniem w czasie transportu).
 7. MINECOMET ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w § 13  ust. 6 i tym samym odmówić zwrotu wartości produktów pod rygorem niespełnienia niezbędnych warunków do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Przesyłka będąca „zwrotem” nie może być wysłana „za pobraniem” lub na koszt MINECOMET. 
 9. Koszt zwrotu zamówienia do sklepu ponosi kupujący.
 10. Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki – przesyłka zwrotna musi być nadana listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 11. MINECOMET nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie przesyłki w czasie transportu.
 12. Zwrot należności za zamówienie, nastąpi na wskazany przez Klienta (w formularzu zwrotu) numer konta, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wypełnionego formularza zwrotu wraz z zwracanym towarem. Koszty transportu poniesione przez Klienta nie są zwracane przez MINECOMET.
 13. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym zwrotu zakupionych produktów MINECOMET, jeśli została ona wykonana na jego specjalne zamówienie, opatrzona wykonanym specjalnie dla niego znakiem lub grawerem.
 14.  

§ 14 GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. Każdy produkt który został wyprodukowany przez MINECOMET i znajduje się w sklepie internetowym, podlega 6-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dostarczenia produktu Klientowi. Produkt, w którym podczas normalnego użytkowania, pojawiły się wady produkcyjne, podlega bezpłatnemu serwisowi gwarancyjnemu. Wyjątek stanowią produkty takie jak:
  a) nieoszlifowane naturalne bryłki: minerałów, kamieni, korali i bursztynów;
  b) oszlifowane: minerały, kamienie, korale i bursztyny.
 2. Produkty wskazane w § 14 ust. 1a oraz ust. 1b nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu.
 3. Każdorazowo, gdy produkt nie jest zgodny z umową, nie spełnia oczekiwań Klienta lub jest wadliwy, należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki lub po odkryciu wady skontaktować się z MINECOMET poprzez formularz znajdujący się w zakładce KONTAKT wysyłając maila na adres sklep@minecomet.pl z informacją na ten temat. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne nastąpi w ciągu 5 dni roboczych i będzie zawierać ofertę naprawy, wymiany lub zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów.
 4. Wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Klienta na adres siedziby MINECOMET, 43-100 Tychy, ul. Honoraty 42/25; z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 5. Przesyłka oraz reklamowane produkty muszą koniecznie spełniać wymagania opisane w § 13 niniejszego Regulaminu.
 6. Produkt podlegający serwisowi gwarancyjnemu zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt MINECOMET w ciągu 10 dni roboczych.
 7. W przypadku braku możliwości naprawy (np. brak części lub elementów wymiennych), Klient może wymienić dany produkt na inny w tej samej cenie lub po opłaceniu różnicy w cenie innego produktu. Jeśli nie istnieje taka możliwość, Klient otrzymuje zwrot kosztów poniesionych przy zakupie danego produktu pomniejszony o koszt przesyłki.
 8. Uszkodzenia bądź defekty wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania (uszkodzenia mechaniczne, zdarzenia losowe, rozbicie lub ukruszenie kamieni, zgniecenia, wygięcia oryginalnego kształtu, zarysowania) lub z powodu nieprzestrzegania lub niewłaściwej pielęgnacji (silne zabrudzenia, czernienie metali, matowienie) nie mogą być podstawą serwisu gwarancyjnego lub reklamacji.
 9. Reklamację wynikającą z braku doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską i Inpost można składać dopiero po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania maila z potwierdzeniem wysyłki zakupionych produktów lub 3 dni jeśli dotyczy przesyłki kurierskiej. Kurier, który nie zastał Klienta pod adresem podanym w zamówieniu, mając numer telefonu komórkowego Klienta, powinien skontaktować się z nim w pierwszym dniu niemożności dostarczenia przesyłki. Jednakże, gdy minęły 3 dni robocze i nikt nie skontaktował się z Klientem w celu doręczenia przesyłki, Klient obowiązany jest zawiadomić MINECOMET o tym fakcie.
 10. Jeśli produkt został uszkodzony w transporcie, reklamacja dotycząca jego uszkodzeń musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. Klient musi sporządzić protokół z opisem szkody w transporcie oraz opatrzyć go podpisem własnym i osoby doręczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie wykonane bez protokołu podpisanego przez odbiorcę oraz doręczyciela, nie będą rozpatrywane.
 11. Gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona (np. przesyłka została przez Kuriera zgubiona lub zniszczona) – Klient otrzyma zwrot całości pieniędzy wpłaconych na rzecz MINECOMET na konto, z którego nastąpiła płatność.
 12. Reklamacje z tytułu różnicy w wyglądzie produktu na zdjęciu i w rzeczywistości wynikające z ustawień parametrów komputera, nie stanowią podstaw do reklamacji produktu.

§ 15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych MINECOMET dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez MINECOMET usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest MINECOMET.
 2. Składając zamówienie w sklepie internetowym MINECOMET lub dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym MINECOMET Klient dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży i kontaktów posprzedażowych. Dane te nie są udostępniane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926).
 3. MINECOMET przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez MINECOMET usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 4. Dane osobowe przekazane MINECOMET podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże MINECOMET swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. MINECOMET zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. MINECOMET może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec MINECOMET lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. MINECOMET chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. MINECOMET przekazuje dane osobowe Klienta, Poczcie Polskiej, Inpost lub firmie kurierskiej (zależnie od wyboru przez Klienta formy wysyłki), w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 9. Więcej informacji wraz z Polityką prywatności można znaleźć w zakładce „Polityka prywatności” która znajduje się w Serwisie Internetowym MINECOMET lub na stronie  www.minecomet.pl/polityka_prywatnosci.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie MINECOMET oraz w serwisie internetowym www.minecomet.pl.
 2. MINECOMET zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości niniejszego Regulaminu, która każdorazowo obowiązuje od dnia jej ogłoszenia na stronie internetowej www.minecomet.pl. Zawsze obowiązuje ta treść Regulaminu, która była zgodna z datą złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji umowy sprzedaży będą między stronami rozwiązywane polubownie i tylko w ostateczności – rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby MINECOMET.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 

Wszystkie uwagi, sugestie i nieprawidłowości w działaniu Serwisu Internetowego bądź Regulaminu prosimy kierować na adres e-mailowy: sklep@minecomet.pl.